Midden op de haven van Zierikzee. Daar waar het gebeurt. Recreatie- en beroepsvaart (de mosselvloot van Zierikzee) liggen er zij aan zij en in het hart daarvan liggen de watersportwinkel en het tankstation van Bouwman. U bent er van harte welkom! Ahoi!

Algemene voorwaarden
Bouwman Yachtservice (KvK 54002095)

Artikel 1

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Bouwman Yacht Service (hierna te noemen BYS).
 • Als een bepaling uit deze voorwaarden onverenigbaar is met de door BYS met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan gaat de inhoud van de overeenkomst voor.

Artikel 2

 • Alle aanbiedingen en offertes van BYS zijn vrijblijvend.
 • De opdrachtgever staat in voor de juistheid en voor de volledigheid van de door hem aan BYS verstrekte informatie/ gegevens/ tekeningen etc.
 • Bij aanvaarding door BYS van een opdracht heeft hij het recht de eventueel aan het uitbrengen van zijn aanbieding/ offerte verbonden kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 3

 • BYS behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de ontwerpen, de tekeningen, de afbeeldingen, een en ander in de meest ruime zin van het woord, die hij heeft vervaardigd, of heeft verstrekt bij het uitbrengen van zijn aanbieding of offerte.
 • De opdrachtgever vrijwaart BYS voor aanspraken van derden voor het gebruik van de door of namens de opdrachtgever verstrekte adviezen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen etc.

Artikel 4

 • Leveringstijden en/ of uitvoeringsperioden worden door BYS bij benadering vastgesteld en opgegeven, zulks aan de hand van de op dat moment bij hem bekende feiten en/ of omstandigheden.
 • Zij gaan in op het moment dat de opdrachtgever de aanbieding of de offerte heeft aanvaard en als hij heeft voldaan aan de eventueel daaruit voor hem voortvloeiende (betalings)verplichting(en).
 • Bij een wijziging van feiten en/ of omstandigheden kan BYS de leveringstijd en/ of uitvoeringsperiode daaraan aanpassen.
 • Bij meerwerk wordt de levertijd en/ of de uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die BYS daarvoor nodig heeft.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan hem toe te rekenen vertraging in de leveringstijd en/ of uitvoeringsperiode; de daardoor door BYS gemaakte kosten moeten door hem worden vergoed.
 • Het overschrijden van de levertijd en/ of van de uitvoeringsperiode geeft aan de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/ of op het ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 5

 • Het risico van de door BYS vervaardigde zaak gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de zaak aan hem ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 6

 • Gewijzigde kostprijsbepalende factoren die zich voordoen nadat de overeenkomst is gesloten, mogen door BYS worden doorberekend aan de opdrachtgever op een door BYS te bepalen tijdstip of moment.

Artikel 7

 • BYS heeft het recht nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten als hij daartoe door overmacht is gedwongen.
 • Onder overmacht is onder meer begrepen het door leveranciers, (onder)aannemers, door BYS ingeschakelde derden, niet voldoen aan hun verplichtingen jegens BYS, het verloren gaan of de diefstal van materialen en/ of gereedschappen van BYS.
 • Opschorting mag ten hoogste 6 maanden duren; daarna heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet door BYS is nagekomen.
 • Partijen hebben over en weer geen recht op het door de ander vergoeden van de schade die wordt geleden als gevolg van het opschorten en/ of van het ontbinden van de overeenkomst

Artikel 8

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tegemoet komen aan al de wettelijke formaliteiten, zoals het verkrijgen van vergunningen en/ of ontheffingen, die nodig zijn voor de tijdige en deugdelijke uitvoering van het werk.

Artikel 9

 • Onder meerwerk wordt begrepen:
  - een wijziging in het werk, in het ontwerp, in de specificaties of in het bestek;
  - de werkzaamheden die een gevolg zijn van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
 • De aan het meerwerk verbonden kosten moeten door de opdrachtgever worden voldaan, zodra BYS dat verlangt.

Artikel 10

 • Het werk is door BYS aan de opdrachtgever opgeleverd:
  - na goedkeuring van het werk door de opdrachtgever;
  nadat de opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen;
  als BYS schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk en met een duidelijk en onderbouwd motivering aan BYS laat weten dat hij het werk niet goedkeurt.
 • Kleine gebreken etc. die binnen 30 dagen door BYS kunnen worden hersteld en die de ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan niet in de weg aan oplevering van het werk.

Artikel 11

 • Een verplichting van BYS tot het aan de opdrachtgever vergoeden van schade op welke grond dan ook, is beperkt tot die schade waarvoor BYS is verzekerd uit hoofde van een door hem of ten behoeve van hem gesloten verzekering.
 • De hoogte van de verplichting tot het vergoeden door BYS van die schade is beperkt:
  - tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, dan wel indien de verzekeraar geen dekking verleent:
  - tot ten hoogste 15% van het bedrag, exclusief omzetbelasting, van de som waarvoor het werk is aangenomen.
 • BYS is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Daaronder wordt onder meer begrepen stagnatieschade, productieverlies en winstderving van de opdrachtgever. Evenmin is BYS aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door hem ingeschakelde hulppersonen.
 • De opdrachtgever vrijwaart BYS voor alle aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever is geleverd en waarvan door BYS geleverde producten of materialen deel uitmaken.

Artikel 12

 • Tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, staat BYS voor een periode van zes maanden na oplevering als genoemd in art. 10 in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 • Indien de opdrachtgever binnen de hierboven genoemde termijn aanspraak maakt op het door BYS alsnog goed uitvoeren van de overeengekomen prestatie, dan heeft BYS de keuze dat te doen, dan wel de opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
 • Als BYS kiest voor het alsnog goed uitvoeren van de overeengekomen prestatie, dan bepaalt BYS de wijze en het tijdstip van die uitvoering, uiteraard zoveel als mogelijk in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever moet BYS ten allen tijde hiertoe de gelegenheid bieden.
 • Als de overeengekomen prestatie – mede – bestaat uit het door BYS bewerken van door de opdrachtgever aangeleverde materialen, dan moet de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren.
 • BYS staat niet in voor gebreken in de overeengekomen prestatie die te wijten zijn aan en/ of een gevolg zijn van:
  - slijtage
  - onoordeelkundig gebruik
  - onjuist en/ of onvolledig onderhoud
  - reparaties, modificaties etc. door anderen dan BYS
  - gebrek aan of ongeschiktheid van door anderen dan BYS gebruikte materialen of hulpmiddelen

Artikel 13

 • Op een gebrek in de overeengekomen prestatie moet de opdrachtgever een beroep doen binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt, dan wel nadat hij dat gebrek had behoren te ontdekken. De klacht moet schriftelijk bij BYS worden ingediend.
 • Klachten over een factuur moeten binnen de in die factuur genoemde betalingstermijn schriftelijk bij BYS zijn ingediend.

Artikel 14

 • De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prestatie feitelijk af te nemen.
 • Zaken die niet door de opdrachtgever worden afgenomen, worden voor zijn rekening en risico door BYS opgeslagen voor een periode van een jaar. Na afloop van die termijn mag BYS over die zaken beschikken op een wijze die hem goeddunkt.

Artikel 15

 • Tenzij anders wordt overeengekomen, moet de opdrachtgever de factuur van BYS betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als betaling geldt de datum dat het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van BYS.
 • Aan de opdrachtgever komt geen beroep toe op verrekening en/ of op schuldvergelijking.
 • Bij te late betaling is de opdrachtgever aan BYS een rentevergoeding verschuldigd van 12% op jaarbasis, zulks met ingang van de dag dat de betalingstermijn is verstreken tot aan de dag van de voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand. De rente is gestaffeld.
 • Bij te late betaling is de opdrachtgever aan BYS buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, berekend als percentage van het factuurbedrag ex btw en met een minimum van € 100,--:
  - over de eerste € 3.000,-- 15%
  - over het meerdere tot € 6.000,-- 10%
  - over het meerdere tot € 15.000,-- 8%
  - over het meerdere tot € 60.000,-- 5%
  - over het meerdere vanaf € 60.000,-- 3%

Artikel 16

 • BYS blijft eigenaar van de aan de opdrachtgever geleverde zaken, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met BYS. Daaronder zijn tevens begrepen de uit de niet-nakoming voortvloeiende vorderingen van BYS ter zake van schade(s), boete(s), rente en kosten.
 • BYS heeft voor zijn vordering(en) op de opdrachtgever een retentierecht ten aanzien van alle zaken die hij van de opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 17

 • Op alle overeenkomsten met BYS is het Nederlands recht van toepassing.
 • Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met BYS.

Openingstijden

april tot en met september
maandag t/m zaterdag: 08.30 - 17.30 uur
zondag: 09.00 - 12.00 uur

oktober tot en met maart
maandag & dinsdag gesloten
woensdag t/m zaterdag: 08.30 - 17.00 uur
zondag: gesloten

 

terugbelverzoek
verzenden
contact

Nieuwe Haven 67 - 73
4301 DK Zierikzee
Nederland

Tel. +31 (0)111 413265
info@bouwmanwatersport.nl
KVK 54002095